СЕРЕНА
СЕРЕНА
СЕРЕНА

СЕРЕНА

ДЕТАЛЕН ОПИС:
 
Димензии (cm): 160x90 cm |лева/десна|
Капацитет на вода (L): 204